پوشش بتن

سایزمیلگرد

مدل

     

14

6_14

CF15

20

6_18

CF20

25

6_18

CF25

30

6_18

CF30

40

6_18

CF40

50

6_18

CF50

75

6_18

CF75

کاربرد:سازه های سبک،سقف های کامپوزیتی،قطعات پیش ساخته بتنی

اسپیسر کلمپ فیکس